Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

109 nước, 25 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết