COUPOL 1758 +15
hoang231 1743 -15

Kiểu: Cờ úp, 16/1/2024

94 nước, 11 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua