hoang231 1728 -15
COUPOL 1773 +15

Kiểu: Cờ úp, 16/1/2024

63 nước, 10 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ