Kiểu: Cờ tướng, 17/1/2024

17 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ