Maivanlen 1342 +19
den1208 1381 -19

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

46 nước, 10 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua