den1208 1362 -19
Maivanlen 1361 +19

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

35 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết