den1208 1324 -19
Maivanlen 1399 +19

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

39 nước, 8 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết