Vietnamhn 1387 +12
S25881935 1288 -12

Kiểu: Cờ tướng, 19/1/2024

24 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ