Xaydung 1631 -15
0936785998 1647 +15

Kiểu: Cờ úp, 21/1/2024

41 nước, 4 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ