Xaydung 1616 +5
CuXu87T 1324 -5

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2024

78 nước, 10 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua