nhapnha 1427 -17
GT2023 1400 +17

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2024

17 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết