THP2016 1489 -19
GT2023 1417 +19

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2024

77 nước, 18 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ