GT2023 1455 -15
Huyan 1470 +15

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2024

36 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua