GT2023 1440 +15
Kvan 1411 -15

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

60 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua