GT2023 1455 -16
Tieudietgon 1452 +16

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

65 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết