Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

49 nước, 8 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ