Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

29 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua