Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

13 nước, 0 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua