Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

8 nước, 0 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua