Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

82 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua