Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

99 nước, 10 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua