wagner 1752 -24
H33084009 1571 +24

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

45 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết