H33084009 1595 -8
wagner 1728 +8

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

75 nước, 14 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua