bn908 1789 +14
wagner 1722 -14

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

112 nước, 8 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua