wagner 1708 -14
bn908 1803 +14

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

11 nước, 0 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua