bn908 1817 +14
wagner 1694 -14

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

24 nước, 1 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua