bn908 1845 +14
wagner 1666 -14

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

28 nước, 1 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua