wagner 1652 -14
bn908 1859 +14

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

13 nước, 0 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua