wagner 1624 +18
bn908 1887 -18

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

62 nước, 3 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua