567lamvu 1606 +19
wagner 1661 -19

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

90 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua