Dijon 1520 +13
GT2023 1457 -13

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

16 nước, 1 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết