Mr.Nice 1387 +19
GT2023 1444 -19

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

50 nước, 9 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua