GT2023 1425 -16
sonquynhluu 1411 +16

Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

60 nước, 4 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua