GT2023 1409 -17
anhxuan70 1384 +17

Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

45 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua