Aasaaa 1385 -16
GT2023 1392 +16

Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

99 nước, 16 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua