Cocdb 1493 -20
GT2023 1408 +20

Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

35 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết