Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

96 nước, 11 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết