Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

38 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết