Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

51 nước, 4 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua