Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

74 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua