Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

14 nước, 1 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ