Xaydung 1637 -27
Thanh357 1331 +27

Kiểu: Cờ úp, 6/2/2024

79 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết