Thanh357 1358 -5
Xaydung 1610 +5

Kiểu: Cờ úp, 6/2/2024

47 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết