Kiểu: Cờ tướng, 7/2/2024

70 nước, 10 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua