Kiểu: Cờ tướng, 7/2/2024

136 nước, 23 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua