Kiểu: Cờ tướng, 7/2/2024

66 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua