Kiểu: Cờ tướng, 7/2/2024

54 nước, 5 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua