Kiểu: Cờ tướng, 7/2/2024

149 nước, 18 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết