Kiểu: Cờ tướng, 7/2/2024

83 nước, 11 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua