Saigon4 1813 -15
Mitobao 1843 +15

Kiểu: Cờ úp, 9/2/2024

31 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết